EN

Вірменія

Що може бути захищене як винахід?

 • Технічне рішення з будь-якої галузі техніки, що відноситься до продукту (пристрою) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом) або до застосування відомого продукту за новим призначенням.

Що не може бути захищене як винахід?

 • Способи діагностики та лікування;
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки та правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на винахід повинна бути подана до патентного відомства Вірменії протягом дванадцяти (12) місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути перекладена на вірменську мову і подана до патентного відомства Вірменії.

Формальна експертиза: проводиться протягом двох (2) після подання заявки. При наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Якщо за вказаний період в патенте відомство Вірменії не надійшло ніяких заперечень від третіх осіб, то Заявнику, під його відповідальність, видається попередній патент, термін дії якого складає десять (10) років від дати подання заявки.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням Заявника, яке необхідно подати протягом семи (7) років від дати подання заявки. Якщо продукт успішно проходить експертизу, відповідає новизні, промисловій придатності та належному винахідницькому рівню, видається рішення про видачу патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на винахід в Вірменії зазвичай триває від одного (1) до двох (2) років.

Термін дії патенту: Вірменський патент діє протягом двадцяти (20) років від дати подання заявки. Проте, в разі якщо стихійні лиха, війни чи подібні непередбачувані події перешкоджали використанню винаходу, то термін дії патенту можна продовжити на строк до п’яти (5) років.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується кожного року за наступний рік дії патенту.

Документи, які необхідні для подання заявки в Вірменії:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про винахідника (винахідників): ім’я та адреса;
 • Опис, формула винаходу, реферат і креслення, що розкривають суть винаходу;
 • Довіреність на Вірменського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.

Захист в Вірменії також може здійснюватися через ЄАПО (Євразійську Патентну Організацію).