Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом

 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
            П О С Т А Н О В А 
          від 29 квітня 2002 р. N 600 
                Київ 
 

 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
 
   1. Затвердити  Порядок обігу дисків для лазерних систем 
зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності 
Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності 
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, 
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) 
(додається). 
 
   2. Абзац перший пункту 16 Положення про порядок виробництва, 
зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників 
аудіовізуальних творів чи фонограм,  затвердженого  постановою 
Кабінету  Міністрів України від 13 жовтня 2000 р.  N 1555 
( 1555-2000-п ) "Про затвердження положень з питань розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Офіційний вісник 
України, 2000 р., N 42, ст. 1792, N 47, ст. 2041), замінити 
абзацами такого змісту: 
 
   "16. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі 
контрольних марок є: 
 
   порушення заявником вимог пункту 13 цього Положення; 
 
   відсутність у заявника ліцензії на виробництво дисків для 
лазерних систем  зчитування (якщо заява подається  виробником 
дисків для отримання контрольних марок серії "К"); 
 
   відсутність у заявника ліцензії на експорт та/або імпорт 
дисків для лазерних систем зчитування (якщо заява подається 
експортером та/або імпортером дисків для отримання контрольних 
марок серії "К")". 
 
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно 
абзацами п'ятим - сьомим. 
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
 
   Інд. 28 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 29 квітня 2002 р. N 600 
 
               ПОРЯДОК 
      обігу дисків для лазерних систем зчитування, 
   що були вироблені або імпортовані до набрання чинності 
      Законом України "Про особливості державного 
     регулювання діяльності суб'єктів господарювання, 
     пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом 
    дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) 
 
 
   1. Цей Порядок визначає особливості обігу дисків для лазерних 
систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання 
чинності Законом України "Про особливості державного регулювання 
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, 
експортом,  імпортом  дисків для лазерних систем зчитування" 
( 2953-14 ) (далі - диски). 
 
   2. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що 
провадять діяльність з виробництва, експорту, імпорту, оптової чи 
роздрібної торгівлі або прокату дисків, проводять інвентаризацію 
наявних у них дисків станом на 21 квітня 2002 року. 
 
   Диски, що  будуть вироблені або імпортовані у період з 
21 квітня по 20 травня 2002 р., у разі відсутності спеціального 
ідентифікаційного коду на них також підлягають інвентаризації, за 
результатами якої складається відповідний звіт. 
 
   3. Для  проведення  інвентаризації  дисків   суб'єкти 
господарювання: 
 
   юридичні особи - утворюють інвентаризаційну комісію у складі 
не менш як 3 особи, головою якої є керівник юридичної особи; 
 
   фізичні особи - проводять інвентаризацію  без  утворення 
інвентаризаційної комісії. 
 
   У ході інвентаризації визначається фактична кількість дисків, 
що знаходиться у суб'єкта господарювання, і відповідність цієї 
кількості даним бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації 
оформляються відповідними актами згідно з додатками 1 і 2. 
 
   Диски, що до 21 квітня 2002 р. були відвантажені, але не 
отримані іншим суб'єктом господарювання, підлягають інвентаризації 
та включенню суб'єктом-отримувачем до акта інвентаризації. 
 
   4. Акт інвентаризації дисків підписується головою і членами 
інвентаризаційної  комісії  та скріплюється печаткою суб'єкта 
господарювання  -  юридичної  особи,  підписується  суб'єктом 
підприємницької діяльності - фізичною особою. 
 
   Аркуші акта інвентаризації прошнуровуються і нумеруються. 
 
   5. Акт  інвентаризації  дисків,  що  складається у двох 
примірниках, суб'єкт господарювання подає до 26 квітня 2002 р. 
разом  з  електронною версією для реєстрації представництвом 
Держпідприємництва за місцем  державної  реєстрації  суб'єкта 
господарювання (далі - представництво). 
 
   Один примірник   акта  інвентаризації  залишається  в 
представництві, а другий з його позначкою про дату та номер 
реєстрації повертається суб'єкту господарювання. 
 
   6. Звіт про вироблені або імпортовані у період з 21 квітня по 
20 травня 2002 р. диски згідно з додатком 3 суб'єкт господарювання 
подає до 25 травня 2002 р. разом з його електронною версією у двох 
примірниках представництву. 
 
   Один примірник звіту залишається в представництві, а другий з 
його позначкою про дату та номер реєстрації повертається суб'єкту 
господарювання. 
 
   7. Витяги  із  зареєстрованих  актів  інвентаризації  та 
зазначених у пункті 6 цього Порядку звітів у разі укладення 
господарських  угод,  предметом  яких  є  диски,  суб'єкти 
господарювання додають до цих угод. 
 
   8. Представництва  подають  Держпідприємництву узагальнену 
інформацію про проведення інвентаризації дисків до 5 травня 
2002 р. згідно з додатком 4, а узагальнену інформацію за звітами 
суб'єктів господарювання - до 5 червня 2002 року. 
 
 
Зразок                          Додаток 1 
                            до Порядку 
 
__________________________________________________________________ 
       (найменування суб'єкта господарювання) 
 
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________ 
 
                АКТ 
          інвентаризації дисків для 
          лазерних систем зчитування 
 
   На підставі наказу (розпорядження) від "__" _______ 2002 р. 
N ____ проведено  інвентаризацію  дисків  для лазерних систем 
зчитування станом на "__" ________ 2002 року. 
 
   Інвентаризацію розпочато "__" _______, закінчено "__" _______ 
2002 року 
 
   Установлено наявність: 
 
------------------------------------------------------------------
 N |     Вид диска       | Назва диска|
з/п|(аудіо, відео, мультимедійний, з|  (мовою  |  Кількість
  |  програмним забезпеченням)  | оригіналу) |
------------------------------------------------------------------ 
 
Голова інвентаризаційної комісії _________________________________ 
                       (посада) 
 
         ________________   __________________________ 
           (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
Члени комісії   ________________   __________________________ 
           (підпис)      (ініціали та прізвище)
         ________________   __________________________ 
           (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
                М.П. 
 
Один примірник акта отримано представництвом Держпідприємництва в
_______________ _____ ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____ 
  (регіон) 
 
______________________   __________   ________________________ 
(посада уповноваженої    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
особи представництва 
Держпідприємництва) 
 
                М.П. 
 
 
Зразок                          Додаток 2 
                            до Порядку 
 
__________________________________________________________________ 
       (найменування суб'єкта господарювання) 
 
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________ 
 
                АКТ 
           інвентаризації дисків 
         для лазерних систем зчитування, 
       переданих на відповідальне зберігання 
 
   На підставі наказу (розпорядження) від "__" _______ 2002 р. 
N ____ проведено  інвентаризацію  дисків  для лазерних систем 
зчитування станом на "__" ________ 2002 року. 
 
   Інвентаризацію розпочато "__" _______, закінчено "__" _______ 
2002 року 
 
   Установлено наявність: 
 
------------------------------------------------------------------
 N |     Вид диска       | Назва диска|
з/п|(аудіо, відео, мультимедійний, з|  (мовою  |  Кількість
  |  програмним забезпеченням)  | оригіналу) |
------------------------------------------------------------------ 
 
   Найменування та код суб'єкта господарювання, що забезпечує 
відповідальне зберігання, дата і номер договору __________________ 
 
   Голова інвентаризаційної комісії ____________________________ 
                        (посада) 
 
          ________________    ________________________ 
            (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
   Члени комісії ________________    ________________________ 
            (підпис)      (ініціали та прізвище)
          ________________    ________________________ 
            (підпис)      (ініціали та прізвище) 
 
                М.П. 
 
Один примірник акта отримано представництвом Держпідприємництва в
________________ "__" ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____ 
  (регіон) 
 
______________________   __________   ________________________ 
(посада уповноваженої    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
особи представництва 
Держпідприємництва) 
 
                М.П. 
 
 
Зразок                          Додаток 3 
                            до Порядку 
 
__________________________________________________________________ 
       (найменування суб'єкта господарювання) 
 
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________ 
 
                ЗВІТ 
    про вироблені, імпортовані у період з 21 квітня по 
      20 травня 2002 р. диски для лазерних систем 
    зчитування без спеціального ідентифікаційного коду* 
 
------------------------------------------------------------------
N |  Вид диска (аудіо,відео, |  Назва диска  |
з/п|мультимедійний, з програмним|(мовою оригіналу)|  Кількість
  |    забезпеченням)   |         |
------------------------------------------------------------------ 
 
                   Усього дисків _______________ 
 
 ____________________   ______________ ________________________ 
 (керівник суб'єкта     (підпис)   (ініціали та прізвище) 
  господарювання) 
 
                М.П. 
 
Один примірник звіту отримано представництвом Держпідприємництва в
_______________ "__" ________ 200__ р. та зареєстровано за N _____ 
  (регіон) 
 
______________________   __________   ________________________ 
(посада уповноваженої    (підпис)    (ініціали та прізвище) 
особи представництва 
Держпідприємництва) 
 
                М.П.
---------------
   * Заповнюється окремо виробником та імпортером. 
 
 
Зразок                          Додаток 4 
                            до Порядку 
 
      Представництво Державного комітету України 
     з питань регуляторної політики та підприємництва 
       в _____________________________________ 
               (регіон) 
 
                ЗВІТ 
         про інвентаризацію дисків для 
          лазерних систем зчитування 
 
------------------------------------------------------------------
 N |     Вид диска      |Кіль-|Кількість дисків,|
з/п|(аудіо, відео, мультимедійний,|кість| переданих на |Усього
  | з програмним забезпеченням) |   | відповідальне |
  |               |   |  зберігання  |
------------------------------------------------------------------ 
 
 
   Голова представництва ____________ _________________________ 
               (підпис)   (ініціали та прізвище) 
 
                М.П. 
 
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного 
вісника України" N 21, 2002 р. )